top of page

Wat kunnen we voor u doen

Onze missie is om klanten te helpen hun bedrijfsambities te realiseren. We willen onze klanten zo goed mogelijk laten connecteren met hun markt.
Daarom bieden we een ruim pallet aan marktonderzoek. Maatwerk staat centraal. Wij richten ons op het leveren van bruikbare resultaten en dit op een zo efficiënt mogelijke manier.
Interim Projectmanagement
Bouwvakkers op het werkplaats

Interim projectmanagement

Heb je  nood aan tijdelijke ondersteuning bij het opzetten, opvolgen, coördineren van marktonderzoeksprojecten​,  neem gerust contact

 

Wat:

Op basis van mijn jarenlange ervaring ben ik in staat om op een professionele en pragmatische manier zowel kwalitatieve als kwantitatieve projecten in goede banen te leiden.  Mijn rol hierbij kan velerlei zijn: kritische sparring partner, begeleider, facilitator...

Hoe:

in samenspraak bekijken we wat de beste aanpak is, zowel inhoudelijk als qua organisatie. Ik kan zowel remote als on-site werken. we zoeken samen naar de meest praktische en efficiëntste  aanpak 

Interne inspiratiesessies

Heel vaak zit heel veel kennis vanbinnen, in het bedrijf. ook Medewerkers kunnen ook een rijke bron van inspiratie en creativiteit zijn. hun ervaring met de producten, diensten en klanten blijken vaak een bron van rijkdom (maar die te vaak vergeten of genegeerd word).

Wat:

Gebruik makend van tal van creatieveen projectieve technieken (collage's foto sort, VIP Galleries, Lego® Serious Play®...)  worden medewerkers uitgedaagd en geprikkeld om kritisch te reflecteren, te discussiëren over een heel specifiek thema. dat kan gaan over klanten, interne samenwerking, eigen producten en diensten ...

het intensieve gebruik van projectieve technieken is vooral bedoeld om de 'praatbarakken' te vermijden. bedenken en heen en weer gooien van holle woorden leidt immers te vaak tot niets.

Hoe:

binnen dergelijke sessies zijn er altijd drie stappen:

1) De Voorbereiding: dat kan eerder algemeen zijn (bvb "denk na over thema xxx en bundel al even eerste reflecties) tot heel concreet (bvb "neem ons product mee naar huis/doe zelf beroep op onze service.... en noteer deze ervaring)

 

2) De Workshop: samen graven, spitten, zoeken, discussiëren, oplossingen zoeken...

3) De Rapportering: De moderator/facilitator maakt van deze keer géén rapport of verslag! De deelnemers maken elk een verslag, rapporteren key-learnings en bundelen de besproken actiepunten. De samenvatting van deze verslagen wordt gedeeld.

 

Waarom zelf rapportering?

a) Weten dat er toch een verslag wordt gemaakt leidt tot luiheid: dat willen we niet.

b) Zelf laten noteren brengt ook de eigen persoonlijke interpretaties der dingen aan het licht. Deze oefening is vaak  een ultieme check om na te gaan of iedereen het wel allemaal op dezelfde manier heeft begrepen!

Editorial Design

Behoeftenonderzoek

Wanneer uw aanbod voldoet aan de vraag valt alles op zijn plaats. De sleutel tot succes ligt in de grondige kennis van de behoeften van de klant. 

 

Wat:

Het is belangrijk de tijd te nemen om te luisteren naar wat de markt wil. Luisteren is leren, leren is begrijpen. Hoe dichter we echt bij onze klanten staan, hoe beter we kunnen connecteren. Zo eenvoudig is dat.

Hoe:

Dit type onderzoek is best zo individueel mogelijk. De uitdaging hier is immers zo diep mogelijk te graven en dus zoveel mogelijke externe drukkingsfactoren (bvb.andere mensen) uit te sluiten.

Belangrijk:

Bij dit type onderzoek zijn voor ons twee zaken cruciaal:

letter Print
Interne inspiratiesessies
Behoeftenonderzoek

Van klantenzijde

 • We dagen de klant uit de eigen marktkennis in kaart te brengen. Er wordt gevraagd, aan de hand van een eenvoudige grid, op voorhand zelf te formuleren wat men denkt dat de eindklanten wensen en verwachten.

 • Na het onderzoek wordt gekeken hoe dicht of hoe ver beide ‘werelden’ van elkaar liggen. Dit reflectiemoment  verhoogt de betrokkenheid bij het project. Ervaring leert ook dat deze oefening helpt om z’n positie als ‘onderneming’ tegenover de markt wat scherper te stellen, eigen vooroordelen of mentale drempels te vatten, zodat men beter uitgerust is om een actieplan op te stellen.

Van onderzoekszijde

 • Context is everything. Het begrijpen en vatten van de context waarbinnen de consument, de klant… zich beweegt zijn noodzakelijke voorwaarden om de gedetecteerde noden en verwachtingen juist te interpreteren.

 • Het moet praktisch zijn: In de realiteit duiken, kijken en in kaart brengen wat mensen effectief ‘doen’ is binnen dit type onderzoek zeer belangrijk. We moeten ons hoeden om te abstract of te oppervlakkig te zijn. Het mag niet alleen bij ‘praten’ blijven.

Brand equity

Brand equity

Een merk is een dashboard, een 'Gestalt', een dynamisch resultaat van zijn attributen: z’n origine, naam, kleuren, producten, verpakking, communicatie…

Elk attribuut speelt een rol en beïnvloedt, op zijn eigen unieke manier, het merk. We helpen om het merk in zijn essentie te begrijpen en we verduidelijken de rol van elk attribuut. Zo weet u welke attributen echt invloed hebben op de merkbeleving.

 

Wat:

Van een merk heeft men vaak zeer veel informatie: marktpenetratie, imago, likes en dislikes, NPS … Een pak data dat kan helpen om het merk te begrijpen, aan te sturen en te aligneren met de markt. Maar wat vaak een blinde vlek is is wat de specifieke dragers zijn van het merk, wat binnen het merkuniversum zorgt voor het winnen of falen... Iets te vaak wordt een merk (of een dienst of een product …) als één item beschouwd, zonder attribuutnuances.

 

Met dit onderzoek ontrafelen we het merk, doen we een vivisectie van het totaalplaatje om alle mogelijke ‘beïnvloeders’ in kaart te brengen en te begrijpen. Als we deze begrijpen weten we ook aan welke knoppen we moeten draaien om een merk-effect te genereren.

Hoe:

Dit type onderzoek laat zich heel goed vatten in een combinatie van individueel voorbereidend huiswerk en exploratieve werksessies in groep.

Belangrijk:

Bij dit type onderzoek zijn voor ons twee zaken cruciaal:

Van Klantenzijde

 • Tijdens een workshop gooien we samen het merk open, demonteren we het merk in zoveel mogelijk kleine stukken. Het merk wordt benaderd als een puzzel. We dagen ons zelf uit om heel minutieus het merk te ontleden.

 • Deze oefening is tevens een inhoudelijke voorbereiding voor het eigenlijke onderzoek. Het helpt  immers om tijdens de eigenlijke onderzoekssessies met de klanten/consumenten … al een eerste kader te hebben waarop kan verder gebouwd worden.

Van onderzoekszijde

 • Voor dit onderzoek is tijd nodig, mensen moeten tijd en ruimte krijgen om in het merk te duiken.

 • Dit type onderzoek typeert zich ook door het deelnemers ‘huiswerk” te geven ter voorbereiding van de onderzoeksessies (visueel, beschrijvend, rapporterend, getuigenissen) en veel projectieve technieken tijdens de sessies.

Packaging design

Packaging design

Het uitrollen van een grootschalige above-the-line campagne is zeer duur en voor een merk niet altijd mogelijk.

 

De verpakking is vaak de belangrijkste communicator waarover een merk beschikt. Daarom is het van cruciaal belang om de emotionele en functionele betekenis van de verpakking die u in het rek plaatst (wil plaatsen) te begrijpen en te beheersen.

 

Wat:

De verpakking is soms het enige instrument om de consument te bereiken. Maar het aanbod is vaak immens en er uitspringen is niet evident. Vandaag is het de uitdaging om als merk ‘differentiatie’ én ‘waarde’ uit te stralen. Steeds minder merken hullen zich immers nog in anonieme en kleurloze verpakkingen. Iedereen zet zijn beste beentje voor. Het is dus noodzakelijk om beter te zijn.

Hoe:

Pre pack- of pack design-onderzoek vragen totaal verschillende aanpakken.

 • Pack design onderzoek:  Online focusgroups (zonder webcam) zijn zeker aan te raden (zie ook Methode Online Focus Groep).

 • Pre-pack design onderzoek: Best is hier te opteren voor een combinatie van gedragsonderzoek (individuele winkelsessies (=accompanied shopping)) en creatieve groepsdiscussies.

Belangrijk:

Bij dit onderzoek zijn er meerdere onderzoeksopties:

Pre pack design onderzoek

“Er is nog geen design en er is nood aan inspiratie om de design briefing op te stellen”

 • Bij dit onderzoek is het in eerste instantie goed in kaart te brengen wat de ‘categorie’-codes zijn. Wat is de set aan signalen, herkenningspunten… die consumenten gebruiken om de categorie voor zichzelf bevattelijk te maken en te organiseren. Sommige signalen zijn aangeleerd, sommige signalen zijn zelf opgebouwd. Het concreet gaan shoppen, samen winkelen met de consument is binnen deze context een cruciaal en verhelderend onderzoeksaspect.

 • In tweede instantie is de combinatie van het kritisch bevragen van het huidig aanbod én het creatief inspireren (buitenlandse, categorieoverstijgende...  voorbeelden) noodzakelijk. Beiden zijn nodig. Immers het enkel bevragen op sterkten en zwakten van het huidig aanbod leidt vaak enkel tot conservatieve uitkomsten.

Pack design onderzoek

“Eén of meerdere alternatieven zijn reeds ontwikkeld”

Normaal gezien zijn we flexibel en gaan we steeds opnieuw de onderzoeksaanpak in vraag stellen op basis van de briefing. Echter voor het testen van concrete pack designs raden we een heel specifieke online aanpak aan. Voor dit type onderzoek hebben we een specifiek protocol uitgeschreven. Dit protocol is resultante van een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Heinz International. (meer info)

Communicatie & advertising

Impactvolle communicatie staat voor het raken van de ziel van de consument en voor het aansporen tot actie.

De huidige markt communiceert non-stop. Consumenten hebben een selectieve blindheid ontwikkeld als bescherming tegen de informatiezondvloed.

 

Waarom:

Het is een enorme uitdaging om boven de massa uit te steken, maar het is nodig willen we met onze communicatie het verschil maken. Ideeën moet creatiever zijn, het moet meer out-of-the box. En daar zit vaak het marktonderzoeksdilemma: Zijn consumenten wel in staat om nieuwe ideeën naar waarde te schatten? Communicatieonderzoek loopt soms vast op te functionele oppervlakkige onderzoeksdata. Het is een realiteit dat in onderzoek goede communicatie-ideeën soms geen schijn van kans maken. Onderzoek is op dat vlak vaak te conservatief en te defensief. In onze onderzoeksaanpak tackelen we dit gevaar.

Hoe:

De onderzoeksmethode wordt in zeer belangrijke mate bepaald door zowel de onderzoeksdoelstelling als door de stimuli. Hoe concreter én meer afgewerkt de stimuli hoe individueler men moeten werken. Hoe ruwer het materiaal en hoe meer nood aan creativiteit en inspiratie, hoe meer opportuun het is voor een groepsaanpak te kiezen.

Belangrijk:

Op basis van ervaring geloven we heel sterk in volgende twee principes:

Communicatie & advertising

Wees transparant

Neem de tijd om de bedoeling van de communicatie uit te leggen (zonder een bias te creëren). Geef wat context zodat de mensen het groter plaatje een beetje kunnen vatten.

Leer en oefen

Oefen eerst met andere communicatie-uitingen. Hoe ruwer het onderzoeksmateriaal hoe meer we eerst moeten oefenen op ander materiaal.  Zodoende is de participant helemaal klaar om op relevante manier de communicatiestimuli te verwerken en te beoordelen.

Tevredenheidsonderzoek

Elk bedrijf droomt van gelukkige klanten. 100% customer centric zijn is dé natte droom van elk bedrijf.

De tevredenheid van medewerkers is een belangrijke beïnvloeder van klanttevredenheid. Wij helpen u bij het begrijpen van de  tevredenheid en de achterliggende drijvende krachten, dit zowel voor uw eindklanten als voor de medewerkers.

 

Waarom:

Vaak weet men in welke mate klanten, medewerkers… tevreden zijn. Maar het is voor een merk, een bedrijf vaak minder evident te begrijpen waarom men tevreden of ontevreden is. In functie van specifieke (corrigerende) acties is het belangrijk af en toe naar de drijfveren van (on)tevredenheid te zoeken. Eens deze in kaart gebracht zal elke actie relevanter en meer impactvol zijn.

Hoe:

Hier kan de combinatie van individuele interviews en groepsessies aan te raden zijn. Er is immers zoiets als een persoonlijke en een collectieve tevredenheid. Bij tevredenheidsonderzoeken (zeker bij werknemers) zijn de bekomen data een combinatie van deze twee types tevredenheid. Apart staat men vaak kritischer maar kan men ook beter relativeren, is men meer genuanceerd. In groep weegt de uitvergroting door en spreekt men meer in extremen. De combinatie van beide bronnen zorgt er voor dat het finaal begrijpen van de data (zowel in de diepte als in de breedte)  beter en correcter is.

Belangrijk:

Bij kwalitatief tevredenheidsonderzoek is het volgens ons het meest opportuun om, indien beschikbaar, van kwantitatieve data te vertrekken, de gemeten realiteit als startbasis voor het kwalitatief onderzoek te nemen. Te vaak is een kwalitatief project  een apart of parallel traject dat op geen enkel moment of te weinig teruggekoppeld/gekruist wordt met concreet gemeten data.

Tevredenheidsonderzoek
Uw vraag

U heeft onze diensten gescreend en u hebt het gevoel dat u toch nog iets anders nodig hebt om een antwoord op uw vraag te vinden?

Customer centricity is ook voor ons heel belangrijk! Laat ons weten met welke onderzoeksvraag u worstelt en wij komen bij u terug met een onderzoeksplan dat u kan helpen. En vergeet niet, de poging om het probleem in een briefing vast te leggen is vaak al een deel van de oplossing.

Uw vraag

Bericht ontvangen!

bottom of page